F.A.Q Najczęściej zadawane pytania

Aplikacja ma za zadanie pomóc zweryfikować czy zakład ubezpieczeń wypłacił odszkodowanie po wypadku we właściwej wysokości.

Aplikacja działa w systemach Apple iOS i Android.

 

Wystarczy wejść w sklep Google Play, wyszukać aplikacji ”eMKa po wypadku" a następnie wejść na stronę aplikacji w sklepie i ją pobrać!

Wystarczy wejść w sklep AppStore, wyszukać aplikacji ”eMKa po wypadku” a następnie wejść na stronę aplikacji w sklepie i ją pobrać!

  • Ustaw aparat zgodnie z kierunkiem padania światła,
  • Jeżeli oświetlenie jest słabe, włącz lampę błyskową w aparacie,
  • Nakieruj obiektywem na kod 2D, trzymając aparat w odległości około 10cm od kodu uważając na odbłyski światła,
  • Stopniowo przybliżaj lub oddalaj, by uzyskać odpowiednią ostrość,
  • Po wychwyceniu kodu aparat samoczynnie robi zdjęcie i rozpoczyna proces dekodowania i deszyfracji.

 

Wszystkie dane, są najpierw szyfrowane a następnie wysyłane na serwer.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez aplikację „eMKa po wypadku”

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji eMKa po wypadku przez MK-Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Czerwonego Krzyża 4, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000504602, NIP 8212640524, wysokość kapitału zakładowego: 105 000,00 zł opłacony w całości (dalej MK-Finanse Sp. z o.o.). 

Aplikacja mobilna „eMKa po wypadku” to oprogramowanie, którego celem jest wspieranie klientów w procesie weryfikacji właściwej wysokości odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela poprzez: 

  • Zautomatyzowane zbieranie informacji potrzebnych do uzupełniania wniosków.
  • Usprawnienie dostarczania dokumentacji niezbędnej do uzyskania środków. 
  • Umożliwienie pobrania z elektronicznej skrzynki pocztowej obrazów dokumentów wygenerowanych przez system informatyczny zawarty w aplikacji „eMKa po wypadku”.
  • Udostępnienie informacji na temat statusu wniosku zaraz po jego zmianie. 
  • Przesyłanie powiadomień PUSH informujących o zmianie statusu wniosku. 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, MK-Finanse Sp. z o.o. ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określający zasady i warunki techniczne świadczenia usług droga elektroniczną. 

1.2. W sprawach, nieregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz. U.tj 2013, poz.1422z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. tj 2013, poz.1422 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2014, poz1182 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U.tj 2015, poz.1206 z późniejszymi zmianami), ustawy z 22 maja 20003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U tj 2013 poz 392 z późniejszymi zmianami). 

1.3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika Aplikacji do MK-Finanse sp. z o.o. informacji i treści obraźliwych, o charakterze bezprawnym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych aplikacji „eMKa po wypadku”. 

1.4. W przypadku wysłania treści określonych w punkcie 1.3. MK-Finanse sp. z o.o. może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

1.5. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Nadesłanie wniosku - procedura wysyłki przeprowadzana przez Użytkownika z wykorzystaniem kodu AZTEC, danych osobowych, adresu e-mail i numeru telefonu podanego przez Użytkownika podczas wysyłki wniosku, której następuje powiązanie zainstalowanej Aplikacji z wnioskiem, do których dostęp ma Użytkownik i pracownicy firmy MK-Finanse sp. z o.o. Podczas aktywacji aktywacji definiowany jest unikalny klucz urządzenia mobilnego w celu zachowania bezpieczeństwa danych.

2. Aplikacja - aplikacja stworzona przez Virtual Travel Systems S.A. licencjonowana przez firmę MK-Finanse sp. z o.o. i udostępniona nieodpłatnie Użytkownikowi, instalowana przez Użytkownika na Urządzeniu mobilnym umożliwiająca zdalne uczestnictwo w procesie wysyłki wniosku o odszkodowanie do MK-Finanse sp. z o.o.

3. Kod SMS – instrument uwierzytelniający w postaci numerycznego ciągu znaków definiowany przez Użytkownika w procesie weryfikacji wniosku, służący do identyfikacji Użytkownika w Aplikacji każdorazowo podczas zgłoszenia.

4. Powiadomienia PUSH – powiadomienia o statusie wniosku Użytkownika wysyłane do Aplikacji mobilnej przez system informatyczny „eMKa po wypadku”.

5. Urządzenie mobilne – urządzenie elektroniczne pozwalające na bezprzewodowe połączenie z systemem informatycznym MK-Finanse sp. z o.o., które może być swobodnie przenoszone i używane w dowolnym miejscu, spełniające wymagania techniczne niezbędne do instalacji i użytkowania Aplikacji.

6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji z wykorzystaniem Urządzenia mobilnego.

7. Zabezpieczenia – komunikacja pomiędzy MK-Finanse sp. z o.o., a Aplikacją jest zabezpieczona przez protokół SSL. 

2. Wymagania techniczne 

2.1. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych z systemami Google Android oraz Apple iOS, w szczególności telefonach komórkowych, poprzez połączenie się Użytkownika urządzenia mobilnego z marketami aplikacji oferującymi możliwość pobrania aplikacji na urządzenia mobilne. Aplikacja wymaga wersji systemu Android 4.0.3 i wyższej lub iOS 9 i wyższej. W przypadku systemu Android, marketem aplikacji jest Sklep Google Play, w przypadku systemu iOS market AppStore. 

2.2. Pobranie Aplikacji odbywa się zgodnie z wymogami i zasadami marketów Google Play oraz AppStore. 

2.3. Aplikacja jest nieodpłatna dla Użytkownika z poniższymi zastrzeżeniami.
Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie Urządzenia mobilnego, jak również połączenie Urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym. MK-Finanse sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy. 

2.4. Wymiana dokumentów oraz informacji za pomocą Aplikacji pomiędzy MK-Finanse sp. z o.o., a Użytkownikiem jest Zabezpieczona i wysyłana przez protokół SSL. 

2.5. Problemy techniczne w zakresie działania Aplikacji można zgłaszać w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres mailowy: aplikacja@emka.powypadku.info. W treści zgłoszenia należy zawrzeć:
- dane użytkownika (imię, nazwisko, e-mail),
- informacje o urządzeniu mobilym, na którym zainstalowano aplikację, 

- opis problemu.


MK-Finanse sp. z o.o. rozpatrzy zgłoszenie w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedz na złożone zgłoszenie, zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika. 

3. Zasady odpowiedzialności


3.1. MK-Finanse sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z aplikacji na Urządzeniu mobilnym, mającym nieoficjalne oprogramowanie, czy posiadającym zmodyfikowane przez Użytkownika pliki systemowe pomimo blokady ze strony producenta urządzenia. 

3.2. Użytkownik Aplikacji ponosi odpowiedzialność za nienależyte zabezpieczenie Urządzenia mobilnego przed dostępem dla osób postronnych. 

3.3. MK-Finanse sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem. 

3.4. MK-Finanse sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami). 

4. Postanowienia końcowe


4.1. MK-Finanse sp. z o.o. informuje, że Aplikacja zawiera informacje i dokumenty chronione prawami autorskimi, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne, stanowiące przedmiot ochrony prawa własności intelektualnej, należące do MK-Finanse sp. z o.o. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania prezentowanych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. 

4.2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie maja zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia dla poszczególnych umów ubezpieczenia. 

4.3. Regulamin aplikacji „eMKa po wypadku” wchodzi w życie z dniem 04.07.2016.